Adatvédelmi tájékoztató GDPR

A „vallalkozoi-kozpont.hu” weboldal adatkezelési tájékoztatója
Hatályos: 2018.05.25.

A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány (Továbbiakban: Alapítvány), mint adatkezelő, a www.vallalkozoi-kozpont.hu honlap (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetése során a jelen tájékoztató („Tájékoztató”) szerint kezeli az Ön személyes adatait.
Az Alapítványnál elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Alapítvány bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.
1. Általános rendelkezések
1.1. Az Alapítvány, mint adatkezelő adatai
Név: Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány
Székhely: 7400 Kaposvár, Ond Vezér u. 1.
Nyilvántartási száma: 14-01-0000094
Telefon: +36 82 527 792
E-mail: info@somogy-hvk.hu
Szervezet képviselőjének neve: Huszti Gábor elnök
1.2. A Tájékoztató személyi és tárgyi hatálya
A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a jelen Weboldalon folytatott adatkezelésekben érintett természetes személyekre (a továbbiakban: felhasználó, vagy érintett).
Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása igazolja az Adatkezelési tájékoztató megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül.
Az Alapítvány személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.
Az Alapítvány adatvédelmi rendszerének felügyeletét a főigazgató látja el.
1.3. Fogalmak
„Adatkezelés”: a személyes adatokon, vagy adatállományokon automatizált, vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás, vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
„ Adatfeldolgozó”: az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
„Harmadik fél”: az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, mely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő, vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok közlésére felhatalmazást kaptak.
„Személyes adat”: azonosított, vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen, vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, pl. név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható.
„IP cím”: olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Segítségükkel akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint dátum, időpont, adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
1.4. Alapelvek
Az Alapítvány felel az alábbiak betartásáért;
• a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli,
• személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon,
• a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak,
• gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje, vagy helyesbítse,
• a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé,
• személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai, vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

1.5. Kapcsolódó jogszabályok
• Az EU 2016/679 rendelete a természetes személyek személyes adatainak kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
• 2011. évi CXII. Tv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.).
• 1995. évi CXIX. Törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről.
• 2000. évi C. Törvény a számvitelről.
• 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
• 2003. évi C. Törvény az elektronikus hírközlésről.
• 2008. évi XLVIII. Törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.
• 2013. évi V. Törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk).
• 1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről.

2. Az Alapítvány adatkezelései
2.1.A www.vallakozoi-kozpont.hu Weblap látogatóinak adatai
A honlap látogatása során az adatkezelő részéről látogatói adatrögzítés nem történik, a Weboldal megjelenítéséhez un. „sütiket” a portált kiszolgáló motor nem használ.
A honlap abban az esetben tárolhat látogatói adatokat, ha kapcsolati űrlapján keresztül a látogató üzenetet küld. A tárolt adatok köre a következő;
• feladó neve,
• feladó e-mail címe,
• feladó telefonszáma (amennyiben megadásra került),
• feladó IP címe.
Az adatok az érintett látogató elektronikus levélben küldött kérése alapján az adminisztrációs felületről törlésre kerül.
A Weblapot működtető kód az Alapítványtól független külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat nem tartalmaz.
A Weboldal működtetésébe analitikai elemzések készítésére, statisztikai elemzésre stb. külső szolgáltatókat nem vesz igénybe, ilyen szolgáltatás az oldalba nem került beépítésre.
2.2.Hírlevélre történő feliratkozás esetén
2.2.1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja
A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során Ön az alábbi adatokat adhatja meg önkéntesen, de ez a hírek, hírlevelek küldéséhez, a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen;
• a hírlevélre feliratkozó természetes személy neve,
• a hírlevélre feliratkozó cég/szervezet neve,
• a hírlevelekre feliratkozó e-mail címe a hírlevelek kiküldéséhez,
• tevékenységi kör/érdeklődési kör a célzott hírlevél küldés érdekében,
• székhely/település a célzott hírlevél küldés érdekében.
2.2.2.Adatkezelés időtartama
A megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az adatkezelő. A hozzájárulását az 1.1. sz. pontban megadott e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.
2.2.3.Adattovábbítás külföldi adatfeldolgozó részére
Nem történik adattovábbítás.
2.2.4.Adattovábbítás belföldi adatfeldolgozó részére
Nem történik adattovábbítás.

2.3.Mikrohitel ügylet kezelése esetén
2.3.1.A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja
Ön a felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg a mikrohitel igénylése, a hitel felvételét követően a szerződéses kötelezettségének teljesítése során, melyek a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükségesek;
• név, születéskori név, lakcím, telefonszámok, e-mail cím, honlap cím, tartózkodási hely, születési hely, és – idő, anyja neve, személyi szám, személyazonosító igazolvány száma, lakcímkártya száma, útlevélszám, vezetői engedély száma, vállalkozói igazolvány száma, adószám, személyi jövedelem bevallás, bankszámlakivonat, vagyontárgy lista, fedezeti ingatlan adatai, biztosítási kötvény, tevékenységi kör, bankszámlaszám.
2.3.2.Adatkezelés időtartama
A megadott adatokat legalább a hitel lejáratát/visszafizetését követő 10 évig, utána az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az adatkezelő. A hozzájárulását az 1.1. sz. pontban megadott e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.
2.3.3.Adattovábbítás külföldi adatfeldolgozó részére
Nem történik adattovábbítás.
2.3.4.Adattovábbítás belföldi adatfeldolgozó részére
• Adatfeldolgozó neve: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Adatfeldolgozó címe: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 135.
Adatfeldolgozás célja: forrást biztosító szervezet.

• Adatfeldolgozó neve: Magyar Fejlesztési Bank
Adatfeldolgozó címe: 1051 Budapest, Nádor u.31.
Adatfeldolgozás célja: forrást biztosító szervezet.

• Adatfeldolgozó neve: ügyfél által választott közjegyzői iroda
Adatfeldolgozó címe: választott közjegyzői iroda címe
Adatfeldolgozás célja: hitel szerződés és módosításainak közokiratba foglalása, zálogjogi nyilvántartásba történő bejegyzés/törlés.

• Adatfeldolgozó neve: Dr Hernesz Csaba ügyvéd
Adatfeldolgozó címe: 7400 Kaposvár, Kossuth u. 1-9.
Adatfeldolgozás célja: kölcsönszerződésekhez kapcs. eljárások -, behajtási esetek kezelése.

• Adatfeldolgozó neve: Dr Neszményiné dr Balogh Szilvia ügyvéd
Adatfeldolgozó címe: 7400 Kaposvár, Békési Gy. u. 12.
Adatfeldolgozás célja: kölcsönszerződésekhez kapcs. eljárások -, behajtási esetek kezelése.

• Adatfeldolgozó neve: egyéb szervezet
Adatfeldolgozó címe: egyéb szervezet címe
Adatfeldolgozás célja: behajtási esetek kezelése.

• Adatfeldolgozó neve: Credinfo Kft
Adatfeldolgozó címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9.
Adatfeldolgozás célja: hitelinformációs portál működtetése.


2.4. New concept training for energy efficiency - Új képzési koncepció az energiahatékonyság érdekében EN-eff, HUHR/1601/4.1.2/0035" projekt szolgáltatásainak igénybevétele esetén

2.4.1. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja
A felhasználói adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg önkéntes alapon a rendezvényeken való részvétel -, valamint hírek, hírlevelek küldése céljából, de a képzéseken való részvételhez ezek megadása elengedhetetlenül szükséges;
személyes adat az adatkezelés célja
kapcsolattartó neve a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen
vállalkozás / szervezet neve a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen
e-mail cím az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása, releváns hírek, hírlevelek küldése
telefonszám / fax szám az ügyfél / vállalkozás gyors elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása
cím az ügyfél / vállalkozás személyes elérhetőségének és a rendszeres kapcsolattartásnak a biztosítása
végzettség a képzési szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen
Továbbá a projekt keretében szervezett rendezvényeken és képzéseken képi, videó és hangfelvételek készülhetnek, melyek elengedhetetlenek a szolgáltatás nyújtásához.
2.4.2. Az adatkezelés időtartama
A megadott adatokat legalább a projekt zárást követő 5 évig, utána az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulását az 1.1. sz. pontban megadott e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.
2.4.3. Adattovábbítás külföldi adatfeldolgozó részére
Adatfeldolgozó neve: Horvát Gazdasági Kamara Varasdi kirendeltség (projekt partner)
Adatfeldolgozó címe: Petra Preradovića 17; 42000 Varaždin, Horvátország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása
Adatfeldolgozó neve: Horvát Muraközi Regionális Fejlesztési Ügynökég (projekt partner)
Adatfeldolgozó címe: Ul. bana Josipa Jelačića 22, 40000, Čakovec, Horvátország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása

Adatfeldolgozó neve: Horvát Podravina és Prigorje Regionális Fejlesztés Ügynökség (projekt partner)
Adatfeldolgozó címe: Florijanski trg 4, Koprivnica, Horvátország
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása
2.4.4. Adattovábbítás belföldi adatfeldolgozó részére
Adatfeldolgozó neve: Széchenyi Program Iroda (elszámoló hatóság)
Adatfeldolgozó címe: 1053 Budapest, Szép u. 2. IV. em.
Adatfeldolgozás célja: a projekt végrehajtás felügyelete
Adatfeldolgozó neve: Pécs – Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (projekt partner)
Adatfeldolgozó címe: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása
Adatfeldolgozó címe: Somogy Megyei Vállalkozó Központ Alapítvány (projekt partner)
Adatfeldolgozó címe: 7400 Kaposvár, Ond vezér út 1.
Adatfeldolgozás célja: projektfeladatok ellátása.


2.5. Iroda-, terem- és műhelybérlés a kaposvári inkubátorházban
2.5.1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során a bérlemény használatához az alábbi adatok a szolgáltatás igénybe vételéhez elengedhetetlenek;

• név, adószám, székhely- és levelezési cím, cég/szervezet képviselőjének neve, cég/szervezet e-mail címe, telefonszám, bankszámlaszám, cég/szervezet cégjegyzékszáma, vagy nyilvántartási száma.

2.5.2. Adatkezelés időtartama

A megadott adatokat legalább a bérleti szerződés végét követő 10 évig, utána az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. A hozzájárulását az 1.1. sz. pontban megadott e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.
2.5.3. Adattovábbítás külföldi adatfeldolgozó részére
Nem történik adattovábbítás.
2.5.4. Adattovábbítás belföldi adatfeldolgozó részére
Nem történik adattovábbítás.

3. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek, egyéb információk
Az Ön jogai
A GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy az Alapítvány által kezelt személyes adatai tekintetében
• a személyes adatokhoz hozzáférjen,
• a személyes adatok helyesbítését kérje,
• a személyes adatok törlését kérje,
• a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje,
• tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen,
• a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak,
• amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az 1.1. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben az Alapítvány nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet az Alapítvány válaszával, vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. Az Alapítvány minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről, vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre az Alapítvány tájékoztatást ad a címzettekről.
Hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy az Alapítványtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai, a személyes adatok kategóriái, azon címzettek, vagy címzettek kategóriái akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Alapítvány közölte, vagy közölni fogja, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
Helyesbítés
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll;
• a személyes adatokra már nincs szükség,
• ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
• ha a személyes adatokat az Alapítvány jogellenesen kezelte,
• ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.
Az adatokat az Alapítvány nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges;
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
• a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából,
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül;
• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Alapítvány ellenőrizze az adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
• az Alapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, vagy védelméhez, vagy más természetes-, vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az UNIÓ, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az Alapítvány előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.
A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Alapítvány jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Alapítvány a személyes adatokat nem kezelheti tovább kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival, szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.
Adathordozhatósághoz való jog
Amennyiben az mások jogosultságát nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat az Alapítvány közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha;
• az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
• az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.
Megjegyzés: Az előző két feltételnek együttesen kell teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az adathordozhatósági joggal, ha Ön hozzájárult adatai kezeléséhez, vagy szerződésen alapul az adatkezelés és az adatkezelés IT rendszerekben úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül sor.
Jogorvoslat
Amennyiben Ön nem ért egyet az Alapítvány válaszával, vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet;
név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
tel.: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszogalat@naih.hu
Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is
Az Alapítvány az Ön adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.
Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.
Az Alapítvány a hatóságok részére -, amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Lehetséges változások a Tájékoztatóban
Az Alapítvány megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót. Ebben az esetben az Alapítvány a frissített változatot közzéteszi. Érdemi változásokról az Alapítvány a mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.